Tutkimukset ja väitökset

Ohjaustoiminnan alaan liittyvien väitösten tiivistelmiä

Gerontologia, terveystiede ja kansanterveystiede
Tapio Kirsi - Rakasta, kärsi ja kirjoita. Tutkimus dementoitunutta puolisoaa hoitaneiden hoitokokemuksista
Päivi Lampinen - Aktiiviset iäkkäät voivat psyykkisesti paremmin
Sari Ranta - Toimintakyky voi parantua vielä korkeassakin iässä
Timo Teinonen - Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä
Anna Kulmala - Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta
Pirjo Tiikkanen - Vanhuusiän yksinäisyys. Seuruututkimus emotionaalista ja sosiaalista yksinäisyyttä määrittävistä tekijöistä

 

Kasvatustiede
Maarit Arvaja - Koulu ei tue yhteisöllistä oppimista
Annu Brotherús - Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta
Kari Kumpulainen - Bittinikkarin muotokuva. Tietokoneet harrastuksena ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä
Jaana Lepistö - Kokonainen käsityö kasvatuksen välineenä
Timo Martikainen - Inhimillinen tekijä. Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana
Elina Ora-Hyytiäinen - Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi
Ammattikorkeakouluopiskelijan kasvu ja kehittyminen ammattiin
Riitta Korhonen - Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa
Seppo J. A. Karppinen - Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa. Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta
Seija Karppinen - ”Mitä taide tekee käsityöstä?”Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi
Taina Rantala - Oppimisen iloa etsimässä – kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa
Eeva-Maija Lappalainen - Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus: Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla
Kati Mäkitalo - Vuorovaikutus verkko-oppimisympäristöissä: Yhteisöllisen toiminnan tukeminen korkeakoulukonteksteissa
Jorma Vainionpää - erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa
Helena Viholainen - Suvussa esiintyvän lukemisvaikeusriskin yhteys motoriseen ja kielelliseen kehitykseen. Tallaako lapsi kielensä päälle?
Juha Merta -Herääminen - Kuvataiteen kohtaamisesta hermeneuttiseen tulkintaan
Päivi Hamarus - Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta
Taina Kyrönlampi-Kylmänen - Arki lapsen kokemana
Sirpa Kokko - Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi - "Minunkin sisällä soi!" - musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa
Annukka Häkämies - Metodilla on merkitys – muodolla on mieli. Draamatyöskentely mielenterveyshoitotyön ammattikasvatuksessa
Raija Raittila - Retkellä. Lasten ja kaupunkiympäristön kohtaaminen
Rauno Juntumaa - Psykoanalyysi oppimisprosessina
 
Kauppatiede ja yrittäjyys
Mauri Heikkilä - Minäkäsitys, itsetunto ja elämänhallinnan tunne sisäisen yrittäjyyden determinantteina
 
Kulttuurintutkimus, matkailututkimus, viestintä
Monika Lüthje - Se mukava maaseutu siellä jossain: maaseutumatkailu kokemusten, mielikuvien ja markkinoinnin kohteena
Tuija Saresma - Omaelämäkerran rajapinnoilla. Tekstuaalisuus, subjektius ja sukupuoli taideomaelämäkerroissa
Raisa Koivusalo-Kuusivaara - Lapset, media ja symbolinen vuorovaikutus: Suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten mediasuhteen tarkastelua
 
Käsityötiede
Jaana Kärnä-Behm - Käsityö kulttuurisena kategoriana. Käsityön ja käsityöläisyyden representaatio suomalaisissa päivälehdissä
Seija Heinänen - Käsityö - taide - teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä
 
Liikuntapedagogiikka
Marjo Kuusela - Sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttaminen, oppiminen ja käyttäminen perusopetuksen kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunneilla
Arja Sääkslahti - Lapsia kannattaa rohkaista liikkumaan ulkona
Markus Soini - Motivaatioilmaston yhteys aktiivisuuteen ja viihtymiseen liikuntatunneilla
Sirkka Salonen-Nummi - Liikunnan löytöretki iltapäivätoimintaan. Liikunnan mahdollisuudet ja esteet porilaisissa kouluissa organisoidussa iltapäivätoiminnassa
 
Psykologia
Tarja Salokoski -Tietokonepelit ja niiden pelaaminen
 
Taidehistoria ja taide
Petri Anttonen - Ajan kosketus. Aikasarjavalokuva teoksina ja teoriana
Hanna Johansson - Maataidetta jäljittämässä. Luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970-1995
Susanna Helke - Nanookin jälki - tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla
Hanna Lindberg - Vastakohtien Ikea. Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä
Anne Keskitalo - Tien päällä ja leirissä: matkanteon kokemuksesta taideteokseksi
 
Taidekasvatus
Tarja Pääjoki - Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa
Seija Ulkuniemi – Perhevalokuva paljastaa ja peittää - sen julkistaminen ihastuttaa ja vihastuttaa
Seija Karppinen - ”Mitä taide tekee käsityöstä?”Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi
Kirsi Hänninen - Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena viestintänä
Tiina Syrjä - Vieras kieli suussa. Vieraalla kielellä näyttelemisen ulottuvuuksia näyttelijäopiskelijan äänessä, puheessa ja kehossa
Kari Suoniemi - Havaintokyky, musikaalisuus ja musiikinkuuntelukokemukset
 
Yhteiskuntatiede
Noora Ellonen - Kasvuyhteisö nuorten turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen
 
 
Pro gradu -töiden tiivistelmiä
Taidemuseo vakituisessa käytössä 4/2005
 

Takaisin arkiston pääsivulle

 

 

 

pääkirjoitus
sisältö ilmestyminen
toimitus
arkisto
linkit
etsi palaute keskustelu