CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Heidi Rajala. Taidetuokiot työhyvinvoinnin edistäjänä. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Taidepainotteisten toimintatuokioiden suunnittelun taustalla oli yhteisötaiteen teoreettinen lähestymistapa. Osallistujat tekivät annettuja  tehtäviä yhdessä ja menetelminä käytettiin käsityötä ja kuvataidetta. Tavoitteena tässä työssä oli myös syventää opinnäytetyön tekijän omaa tiedollista osaamista. Opinnäytetyön keskeisenä kysymyksenä oli: Millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun käytetään taidelähtöisiä menetelmiä työpaikan yhteisöllisyyden tukemisessa?

Keskeisimpinä tuloksina voi mainita taidemenetelmien myönteiset merkitykset yhteisöllisyydelle. Työntekijät löysivät uudenlaisia piirteitä toisistaan, lähentyivät toisiaan ja saivat monipuolisia tilaisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tärkeää taidelähtöisen toiminnan jatkamisen ja kehittymisen kannalta on se, että osallistujat pääsevät mukaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.

Ohjaus koettiin tilaa antavaksi. Ohjaaja antoi myös jokaiselle tilaa tehdä siten, kuin itse parhaaksi katsoi. Ohjauksessa ei määritelty oikeaa ja väärää tapaa tehdä taidetta, oli olemassa vain mahdollisuus tehdä taidetta, olla ja elää hetkessä taiteensa ja kanssa. Ohjauksen suhteen toivottiin, että toimintaa olisi ohjeistettu vahvemmin ja tarkemmin. Koko prosessin selvittäminen etukäteen osallistujille olisi tuonut osalle ryhmäläisistä enemmän varmuutta tekemiseen.