CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Anni Eskonen. "Nollautuva fiilis luonnossa - Pysty miettimään erillä tavalla": Luontoyhteysmenetelmät elämän suuntaviivojen pohtimisen ja itsetuntemuksen lisäämisen keinona Nuorten työpajatoiminnassa. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Työelämäyhteytenä täsä työssä oli Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen Nuorten työpaja. Työssä sovellettiin teoriaa nuorten työpajatoiminnasta, nuoruuden kehitysvaiheeseen kuuluvasta itsetuntemuksen kehittymisestä sekä käytettäviä menetelmiä ohjaavasta ekopsykologiasta. Luotu toimintamalli testattiin Nuorten työpajan nuorille kolmen toimintakerran Talven valo -projektina. Toimintakerroilla aineistoa hankittiin  osallistuvalla havainnoinnilla ja toiminnan jälkeen nuorten kokemuksia kuultiin teemahaastattelulla. Fenomenologiaan pohjautuva kokemuksellisuus korostui tutkimuksen eri vaiheissa.

Toiminta oli nuorille ja työpajan ohjaajille uutta ja erilaista ja lisäsi heidän näkemyksiään itsestään, toisistaan ja luonnossa olemisesta. Toimintaa pidettiin pääosin mukavana, rauhallisena ja rentouttavana, ja nuoret osallistuivat siihen tosissaan. Erityisesti lumikenkäily ja itsensä tai omien asioidensa symbolistaminen luonnonelementteihin olivat pidettyjä ja voimakkaimpia kokemuksia ja oivalluksia tuottavia.

Työpajan nuorille oman tulevaisuutensa pohtiminen on aina ajankohtaista. Nuoret kokivat, että luonnossa oleminen ja käytetyt luontoyhteysmenetelmät mahdollistivat itsensä pohtimisen ja itsetuntemuksen lisäämisen. Työpajatoiminnan lisäksi toimintamalli on helposti sovellettavissa myös muille asiakasryhmille tai nuorille erilaisiin toimintaympäristöihin.