CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Anu Ropo. Ohjaajana vieraassa kulttuurissa: Suuntana Tansania. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma
Taustateoriassa perehdyttiin kulttuuriin, mitä se käsitteenä tarkoittaa. Sen lisäksi siinä tarkasteltiin käsityötaitoa, taidon ohjaamista ja opettamista sekä taidon oppimista. Taustateoriassa perehdyttiin myös erilaisiin oppimiskäsityksiin.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin etnografista tutkimusotetta sekä teemahaastatteluja. Pääasiallisena tutkimuskenttänä oli Tansaniassa sijaitseva GOIGin ammatillinen käsityökoulu. Kentällä tehtiin havaintoja, tallennettiin tutkimusaineistoa valokuvin ja kirjoitettiin tutkimuspäiväkirjaa. Kerätyn aineiston analysointimenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Opinnäytetyön tutkimustuloksena voidaan esittää, että ensisijainen huomioon otettava seikka ohjatessa ja opettaessa vieraassa kulttuurissa on kulttuurin tunteminen ja tunnistaminen. Tutkimuksessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella taidon vieminen vaatii ohjaajalta erilaisten oppimistyylien hallintaa ja omaksumista, riippuen siitä, mikä oppimistyyli kyseisessä kulttuurissa on vallalla. Myös ohjaajan oma asenne ja lähtemisen motiivi osoittautuivat merkittäviksi asioiksi.
 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013