CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Suvi Saarinen. Runosta liikkeelle! Ohjausprosessi kehitysvammaisille päivätoiminnan asiakkaille runoa hyödyntäen. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Janakkalan Turengissa sijaitsevaan kehitysvammaisten päivätoimintaan, Katajaan, tehdyssä opinnäytetyössä tarkoituksena oli paneutua kehitysvammaisten ilmaisuun ja itsensä ilmaisemiseen liittyviin haasteisiin ja samalla pyrkiä myös luomaan uudenlaista, päivätoiminnan jo olemassa olevaa viikko-ohjelmaa tukevaa toimintaa. Tämä toteutettiin viiden ohjauskerran mittaisella ohjausprosessilla, jossa perehdyttiin ilmaisullisiin harjoituksiin erilaisia välineitä ja harjoituksia hyödyntäen.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää, miten ilmaisullisten menetelmien avulla voidaan tukea kehitysvammaisten henkilöiden itseilmaisun haasteiden voittamista. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin päivätoiminnasta kerätyn neljän henkilön muodostaman pilottiryhmän kanssa viitenä erillisenä toimintakertana. Toimintakertojen suunnittelussa otettiin huomioon ryhmäläisten esittämät toiveet ja heidän toimintakykynsä. Pilottiryhmään pääsemiseksi osallistujilta vaadittiin lukutaitoisuutta, hyvää toimintakykyä sekä omaa halukkuutta uudenlaiseen toimintaan osallistumisesta. Opinnäytetyössä tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia sekä toiminnan jälkeistä ryhmäläisten haastattelua. Lisäksi jokaisen kerran lopuksi ryhmäläisiltä kerättiin palautetta, joka osaltaan tuki lopullisen tutkimusaineiston luotettavuutta.

Jokainen toimintakerta loi oman kokonaisuutensa. Yhteistä kuitenkin kaikille toimintakerroille oli se, että ne rakentuivat runon ympärille, jonka ryhmäläiset ensimmäisellä toimintakerralla valitsivat. Ensimmäisellä toimintakerralla valittiin runo, toisella kerralla kuvallistettiin se valokuvien avulla, kolmannella suunniteltiin video runon pohjalta, joka neljännellä kerralla kuvattiin. Viimeinen, viides kerta kului näyttelyn pystyttämisessä ja näyttelyn avajaisissa. Jokaiselle kerralle ominaista olivat myös rutiininomainen alku ja loppu sekä erilaiset ilmaisulliset harjoitukset.

Uusi toiminta koettiin mielekkääksi ja positiiviseksi vaihtelulle jo olemassa olevalle päivätoiminnan ohjelmalle. Sen avulla mahdollistettiin myös uusien asioiden oppiminen ja osa pilottiryhmäläisistä koki myös esiintymis- ja itsevarmuutensa lisääntyneen. Positiivisten kokemusten ansiosta Katajan päivätoimintaan perustettiin kaksi uutta ilmaisutaidon ryhmää, jotka kokoontuvat viikoittain.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013