CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Riikka Kekäläinen: Luovuuteen ohjaaminen aikuisten käsityön taiteen perusopetuksessa, Opinnäytetyö


Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu. Haastatteluihin osallistui kuusi (6) opettajaa aikuisten käsityön taiteen perusopetusta järjestävistä oppilaitoksista. Haastattelut olivat sekä yksilö- että parihaastatteluja. Haastatteluissa käytetyt teemat olivat aikuisten ohjaaminen/opettaminen, luovuus, opetussuunnitelma ja opetusjärjestelyt. Aineiston analysointimenetelmänä oli teemoittelu.

Luovuus käsitteenä on monisyinen eikä yksiselitteistä määritelmää siitä ole. Luovan yksilön piirteiden lisäksi luova prosessi on erityisessä asemassa. Käsityössä luovuus näkyy juuri käsityöprosessissa, jonka kulkua on verrattu luovan prosessin etenemiseen. Tukemalla käsityöprosessia ja huomioimalla sen vaiheet myös opetussuunnitelmassa voidaan tukea myös opiskelijan luovuutta.

Haastattelujen perusteella merkittäväksi tekijäksi luovuuden tukemisessa nousi opettajan toiminta. Oppimistehtävien suunnittelu, virikkeellisen ympäristön luominen ja vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä ovat välineitä luovuuteen ohjaamisessa. Myös opettajan omalla luovuudella ja kokemuksella luovasta prosessista on merkitystä, kun ohjataan vuorovaikutteisesti. Voidaankin kysyä, onko mahdollista tukea luovaa prosessia ilman omaa kokemusta siitä.

 

CuRec 2/2004

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013