CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kaarina konttavaara: Lapin käsityöperinnettä ohjelmapalveluksia, Opinnäytetyö
Opinnäytetyö käsitteli käsityöperustaisen ohjelmapalvelun suunnittelun teoreettisia perusteita. Työssä tarkasteltiin käsityöperinteen mahdollisuuksia toimia matkailun ohjelmapalvelun teemana. Jotta suomalaista käsityöperinnettä voitiin rajata käsiteltiin työssä Länsi-Lapin alueen käsityöperinnettä. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää käsityöperustaista ohjelmapalvelua suunniteltaessa.

Tavoitteena oli selvittää löytyykö Länsi-Lapin käsityöperinteestä aineksia matkailun ohjelmapalveluksi. Lisäksi haluttiin tarkastella millaisia merkityksiä käsillä tekeminen tarjoaa yksilölle ja matkailun kädentaidolliseen ohjelmapalveluun osallistuvalle matkailijalle.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta avaamaan teoreettisia pe-rusteita käsityöperustaisen ohjelmapalvelun suunnitteluun. Tutkimusaineisto koottiin kulttuurimatkailua, Länsi-Lapin käsityöperinnettä ja käsillä tekemisen tuottamia merkityksiä käsitteleviltä osa-alueilta. Aineisto on alan asiantuntijoiden tai luotettavien tahojen tarkastamaa. Asiantuntijoiden lisäksi tutkimuksessa lähestyttiin aineistoa tutkijan omista henkilökohtaisista kokemuksista, joita käsillä tekeminen on tuottanut.

Tutkimustulokset osoittivat, että käsillä tekeminen tuottaa monia merkityssisältöjä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen. Näiden tutkimustulosten voitiin olettaa koskevan myös matkailijaa. Länsi-Lapin kulttuuri ja käsityöperinne sisältää monia käyttökelpoisia teemoja ja tarinoita ohjelmapalvelun pohjaksi. Tuotteet ja tarinat kaipaavat kuitenkin ammattitaitoista tuotteistamista, jotta niistä syntyy toteuttamiskelpoisia ja tuottavia yritystoiminnan palvelumalleja.

 

CuRec 3/2003

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013