CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Työministeriö kuvaa ohjaustoimintaa

 

Johdanto


Kulttuuriohjaaja toimii ohjaajana, suunnittelijana tai kouluttajana. Hän voi työskennellä esimerkiksi nuorisotyössä, kuntoutuslaitoksessa, vanhainkodissa, sairaalassa, kansalais- ja työväenopistossa tai yrittäjänä. Työ edellyttää luovuutta, vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä.

Työtehtävät

Kulttuuriohjaaja suunnittelee, kehittää, ohjaa ja opettaa kulttuurista toimintaa erilaisissa laitoksissa eri sektoreilla. Hän käyttää työssään käsityömenetelmiä, luovaa ilmaisua ja toiminnallisia menetelmiä.

Asiakaslähtöisessä työssä pyritään edistämään asiakkaan kulttuurista, sosiaalista ja toiminnallista hyvinvointia. Työn tavoitteet vaihtelevat sen mukaan, missä ohjaaja työskentelee ja keitä hän ohjaa. Kulttuuriohjaaja ohjaa sekä yksilöitä että ryhmiä.

Työssään ohjaaja ottaa huomioon asiakkaansa tarpeet ja etsii hänelle sopivimmat toimintamuodot. Käytettäviä käsityömenetelmiä ovat esimerkiksi huovutus ja kankaanpainanta, puutyöt, keramiikka ja metallityöt.

Luova ilmaisu voi sisältää draamaa, piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, luovaa kirjoittamista ja musiikkia. Toiminnallisina menetelminä käytetään muun muassa elämyskasvatusta, lumi- ja hiekkaveistoa, ympäristötaidetta, retkeilyä sekä pelejä ja leikkejä.

Asiakkaalle tarjotaan luovuutta tukevia toimintoja itsensä ja persoonallisten taipumustensa kehittämiseen vapaa-aikana. Toiminta antaa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, käytännöllisten taitojen hankkimiseen, taiteellisen ja muun itseilmaisun kehittämiseen, irtautumiseen arkirutiineista ja stressistä, voimien kokoamiseen sekä virkistäytymiseen.

Toiminnalla voidaan myös pyrkiä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tai kuntouttamiseen, jotta itsenäiset toimintamahdollisuudet kasvaisivat ja sairauden tai vammaisuuden haitalliset vaikutukset vähentyisivät.

Ohjaustyössä etsitään ja vahvistetaan asiakkaan omia vahvuuksia. Tällöin toiminta rohkaisee luontevaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, tähtää omanarvontunteen kohentumiseen, edistää erityisesti hienomotorista ja psykososiaalista kuntoutumista sekä tukee asiakkaan muuta hoitoa ja kuntoutusta.

Osa työajasta kuluu ohjauksen suunnitteluun. Ohjaajan työtehtäviin sisältyy usein myös erilaisten tarveaineiden hankkimista ja varastointia. Ohjaaja voi toimia myös esimies-, konsultointi-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Usein työhön sisältyy moniammatillista yhteistyötä.

Työajat vaihtelevat eri työpaikoissa. Työ voi olla päivätyötä, vuorotyötä tai iltatyötä. Ohjaustoimintaa voidaan järjestää myös viikonloppuisin.

Työpaikat

Kunnat. Järjestöt. Yhteisöt.

Työn vaatimukset

Ohjaaja tarvitsee työssään luovuutta, erilaisten käsityö-, luovan ilmaisun, toiminnallisten ja mediaperustaisten menetelmien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kulttuuriohjaajan on tultava hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä osattava suunnitella, ohjata, opettaa, dokumentoida, kehittää sekä arvioida toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta.

Kätevyys, hyvä suullinen ilmaisutaito, liikunnallisuus ja musikaalisuus ovat työssä eduksi.

Käyttämiensä menetelmien mukaan ohjaaja saattaa altistua työssään joihinkin työmenetelmiin liittyville kemikaaleille, liuottimille tai pölyille.

Koulutus

Hämeen ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon ohjaustoimintaan suuntautuen. Tutkinto on artenomi (AMK).

 

Lähde: Työministeriö www.mol.fi
Suora linkki kuvaukseen tästä

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013