CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Emmi Lahtinen. Merkityksellistä muotoilua - Osallistava muotoilukasvatus Fantasy Design in Community 2009–2011-hankkeessa. Pro gradu -tutkielma

 

Emmi Lahtinen, pro gradu -tutkielma

Fantasy Design in Community on kansainvälinen Designmuseon koordinoima muotoilukasvatushanke, joka toteutetaan vuosina 2009–2011. Hankkeen avulla haetaan kokemuksia osallistavasta muotoilukasvatuksesta saattamalla lapsia ja nuoria yhteen muotoilijoiden kanssa. Yhteistyön on tarkoitus tapahtua tasavertaisessa tilassa, jossa lapset ja nuoret itse toimivat muotoilijoina muodostaen ymmärryksen esine- ja elinympäristöstään. Fantasy Design in Community 2009–2011 -hankkeessa painottuu nonformaali oppiminen yhteisöissä. Yhteisellä toiminnalla pyritään konkreettisiin muutoksiin.


Osallisuus ja osallistuminen ovat ajassamme korostuvia teemoja. Osallisuuden painottuminen on seurausta mm. nyky-yhteiskunnan pirstaleisuudesta, missä ihmisiä eivät yhdistä enää entisenlaiset sidokset. Yhteisöllisyyden puuttuminen vaikuttaa osaltaan syrjäytymisen lisääntymiseen. Osallistava toiminta on myös vastaus tulostavoitteelliselle ja markkinalähtöiselle muotoilunäkemykselle, joka painottuu Suomen muotoilupolitiikassa. Näiden kahden näkökulman väliin jäävää tilaa tarkastellaan fenomenologian avulla.


Osallisuutta muotoilukasvatuksessa tarkastellaan yhteisötaiteen ja yhteisöllisen taidekasvatuksen käytäntöjen kautta. Yhteisötaiteessa painottuvat dialogi, paikkasidonnaisuus ja performatiivisuus. Yhteisö pyritään osallistamaan teoksen merkityksen antoon. Osallistava muotoilukasvatus tähtää samaan, vaikka käytännöissä on myös eroja. Haastavimpana tavoitteena näyttäytyy tasavertaisen tilan luominen ja roolien ottaminen. Perinteisellä muotoiluprosessilla on kuitenkin jo luonnostaan paljon yhteistä osallistavan metodin kanssa. Muotoilijalta toimintamuoto edellyttää halua kommunikoida työstään ja uskallusta kokeilla uutta. Samalla kaikilla on mahdollisuus oppimiseen vuorovaikutusprosessin seurauksena.


Osana Fantasy Design in Community 2009–2011 -hanketta toteutettiin Itä-Helsingissä Kontulan nuoriso-talolla keväällä 2010 Looping the Backyard -projekti, jossa nuoria osallistettiin nuorisotaloon kuuluvan piha-alueen suunnitteluun ja kunnostamiseen. Projektia tarkastellaan havainnoinnin ja haastattelun kautta. Muotoilukasvatuksen keinoin voidaan oppia monia elämässä hyödyllisiä taitoja. Muotoilulle tyypillisessä ongelmakeskeisessä työskentelyssä joudutaan hakemaan jatkuvasti toimivampia ratkaisuja, kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä sekä pohtimaan ekologisia ja eettisiä näkökulmia. Perinteisten rakenne- ja roolimallien kyseenalaistaminen voi näin osaltaan auttaa uudistamaan yhteiskunnan vakiintuneita käytäntöjä.

lähde: Jyväskylän yliopiston opinnäyteyöt

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013