CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Asiakaslähtöistä kulttuurista toimintaa hyvinvointialan arkeen

Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hanke
2009–2010

HAMK:n Hyvinvoinnin KT –keskuksen Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hankkeen tarkoituksena on ollut laajentaa ja syventää poikkihallinnollista ja seudullista yhteistyötä  tavoitteena lisätä eri sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköiden asiakkaiden/ asukkaiden yhteisöllistä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä kehittää arjen luovia kulttuurisia toimintoja ja rakentaa kultuurisia ympäristöjä.

Hyvinvoinnin KT -keskuksen yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet  Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö ja  Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sekä Taidekeskus Kettuki.

Hankkeen aikana  palveluyksiköissä on suunniteltu ja käynnistetty tutoroinnin avulla sekä opiskelijoiden työpanosta hyödyntäen yhteisöllistä, asiakaslähtöistä sekä  osallistavaa  kulttuurista toimintaa ns. arjen luovaa toimintaa. Sosionomi (AMK) sekä artenomi opiskelijat ovat tehneet muun muassa alkukartoituksia (toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä soveltaen) hankkeessa mukana olevissa yksiköissä, kuullen asukkaiden/ henkilöstön ajatuksia ja toiveita, ideoita. Lisäksi opiskelijat ovat tehneet toimintatutkimuksellisia projektitöitä sekä opinnäytetyön.

Kulttuuritoimikuntatoiminnan -mallin kehittämistyön käynnistämiseksi palveluyksiköissä on muodostettu asiakkaista/ asukkaista  kulttuuritoimikuntia sekä nimetty henkilökunnasta kulttuurimentorit. Tavoitteena on ollut luoda  toimintarakenne, jonka avulla kyetään tavoitteellisemmin edistämään  osaltaan asiakkaiden/asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia palveluyksikön omassa arjen toiminnassa  sekä hyödyntämään myös Hämeenlinnan monipuolisia kulttuuripalvelujen verkostoa.

Hankkeen puitteissa olemme  tarjonneet palveluyksiköiden  työntekijöille täydennyskoulutusta luovista menetelmistä sekä seminaaripäiviä, joissa   ideoitiin ja linjattiin työyksikköissä sekä toimijaverkostossa yhteistoiminnallisesti kehitettävää kulttuurista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kehittelytyön tuloksena  toteutettiin keväällä 2010 muun muassa kolmiviikkoinen kulttuuritapahtumasarja, jonka tavoitteena oli tuottaa luovia elämyksiä ja kultuurisia  kokemuksia yksilö- ja yhteisötasolla.  Samalla  rakennettiin  palveluyksiköiden välistä ja myös ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä pyrittiin tuomaan vanhus- ja vammaistyötä näkyväksi muun muassa mediassa.

Kulttuurimentorointimallin edistäminen Kanta-Hämeessä -hanke

Hankkeemme on saanut jatkorahoitusta vuosille 2010–2011 kulttuuritoimikuntamallin tavoitteelliseen kehittämiseen  asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintamallina, koska tämä mallinnus on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, mutta toisaalta myös haasteelliseksi. Yhteistoiminnallista kehittämistyötä on hyvä jatkaa, koska innostusta, sitoutumista, luovuutta ja halua kehittää omaa työtään laaja-alaisempaan suuntaan vanhus- ja vammaistyön ammattilaisilta on löytynyt.

Kulttuuritoimikuntatoiminnan mallia on tarkoitus levittää ja juurruttaa nyt vanhustyön puolelle useampiin seudullisiin palveluyksiköihin ja mukaan pyritään saamaan myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikköjä. Yhteistyön laajentaminen ja syventäminen seudullisten sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuuritoimijoiden kanssa on tärkeä ja ajankohtainen tavoite varsinkin nyt, kun Suur-Hämeenlinnassa yksityisten, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöverkostot ja yhteistyökäytännöt  ovat hakemassa muotoaan.

Teksti: Pirkko Rimmi

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013