CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Koulutusta

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, kulttuuriala
ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opiskele ohjaustoiminnan artenomiksi

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana Suomessa suomenkielistä, korkeakoulutasoista kulttuurialan ohjaustoiminnan koulutusta. Opinnoissa painottuvat ohjausprosessi sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot. Koulutuksen ytimen muodostavat luovat kulttuuriset menetelmät sekä näiden suunnitelmallinen hyödyntäminen ihmisten kanssa.   työskennellessä. Syksyllä 2010 alkavissa koulutuksissa on mahdollista suorittaa tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa. 

lisätietoja ja hakuohjeet

avoin amk
Emalityö 3 op
Opintojaksolla  opitaan emalityön perusasiat kuten, soluemali, kuoppa-, etsaus- ja ikkunaemalitekniikka. Opintojakson aloitus 23.2.2010, intensiiviopetus 8.3 - 12.3, päätöskokoontuminen 23.3.2010
lisätietoja

Kokeileva korutyö 3 op
15.3. - 12.5.2010
Tavoitteena on oppia soveltamaan aiemmmin opittuja taitoja eri materiaalien työstämisestä. Opiskelija pystyy suunnittelemaan koruja ja hallitsee materiaalien muodon, rakenteen ja eri tekniikoiden toisiinsa vaikuttavat yhteydet sekä omaksuu tutkivan ja innovatiivisen työtavan, jonka tuloksena syntyy koruja.
lisätietoja

Metropolia, sosiaali- ja terveysala
Kulttuuri hyvinvointipalvelujen voimavarana 30 op

Koulutus antaa keinoja monipuolistaa omaa työkalupakkiaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Koulutuksen aikana perehdytään kulttuurin ja taiteen sovellus- ja käyttömahdollisuuksiin hyvinvoinnin, koetun terveyden ja toimintakyvyn sekä työhyvinvoinnin lähteenä. Koulutus antaa välineitä kehittää omia  työskentelytapoja ja toimintamalleja.
lisätietoja ja hakuohjeet

Lahden ammatttikorkeakoulu, kulttuuriala avoin amk

Musiikkiterapian perusteet 3 op
12.2. - 20.3.2010

Opintojaksolla saadaan perustietoa musiikkiterapiasta ja sen menetelmistä. Perehdytään musiikin psyykkisiin ja fysiologisiin vaikutusmekanismeihin musiikkiterapian näkökulmasta.

lisätietoja

Taiteen filosofia 3 op
22.1. -  30.1.2010

Opintojakso on johdatus taidefilosofian traditioon ja nykytutkimukseen. Opintojaksolla esitellään mm. fenomenologiasta, hermeneutiikasta ja eksistenssifilosofiasta kumpuavia lähestymistapoja taiteen ilmiöihin ja sillä selvitetään taidefilosofian peruskäsitteitä kuten aine, muoto ja sisältö; mimesis, esitys ja ilmaisu; tulkinta ja merkitys; kokemus ja elämys.
lisätietoja

Taiteen estetiikka 3 op
12.2. -  20.2.2010

Opintojakso on johdatus estetiikan peruskysymyksiin, keskeisiin käsitteisiin ja tärkeimpiin lähestymistapoihin. Kurssilla tarkastellaan sekä filosofista estetiikkaa että erityistieteistä nousseita tarkastelutapoja kuten psykoanalyyttista ja strukturaalista estetiikkaa samoin kuin taiteen piirissä syntyneitä esteettisiä tarkastelutapoja kuten romantiikkaa ja surrealismia sekä kysymystä modernista ja postmodernista.
lisätietoja

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013