CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kaarina Hauskala. Kun toinen inspiroi toista. Opinnäytetö
VANKKURI-hankkeelle tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sosiokulttuuriseen innostamiseen perustuva menetelmä, joka kasvattaa osallistujiensa sosiaalista pääomaa ja sen vaihtoarvoa. Ryhmätarinoinnin päämääränä oli herättää ikäihmisissä aktiivisuutta ja yhteistä osallistumista, joka vahvistaa heitä toimimaan tekijöinä ja oman elämänsä vastuunottajina.

Ryhmätarinointi toteutettiin syksyllä 2009 Hämeenlinnassa Voutilan päivätoiminnassa. Viikoittain kokoontuneeseen, kolme kuukautta kestäneeseen ryhmään osallistui kuusi 70 - 87-vuotiasta, omassa kodissaan yksin asuvaa naista. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja sen aineistonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia ja haastatteluita. Toiminta tuotti 15 pientä satua ja tarinaa, jotka koottiin yhteen pieneksi julkaisuksi.

Tutkimus osoitti, että ryhmätarinointi antaa osallistujilleen myönteisiä kokemuksia, kohottaa itsetuntoa, lisää osallisuutta. Se edistää myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, joissa toisten tuella ja kannustuksella on vahva merkitys. Tarinointiryhmässä vallitsi innostunut ilmapiiri, joka kantoi myös ryhmätapaamisten ulkopuolelle. Toiminta tuotti onnistumisen kokemuksia, iloa ja nautintoa. Ryhmä koettiin mielekkäänä ja haasteellisena. Ryhmätarinoinnin avulla heräteltiin osallistujia käyttämään luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Yhteinen tarinointi toi esille ryhmäläisten kykyjä ja voimavaroja, joiden olemassaoloa he eivät olleet itsekään aavistaneet.

Yhteisten tarinoiden kertominen osoittautui elämykselliseksi toiminnaksi, johon sitouduttiin vahvasti. Tarinoiden tuottajina ryhmäläisillä on mahdollisuus tulla kulttuurisesti näkyviksi myös oman ryhmänsä ulkopuolella. Näin he saattavat osoittaa ympäröivälle yhteiskunnalle, kuinka voimauttavaa merkityksellinen toiminta voi olla.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013