CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kati Kaarna ja Mira Moilanen. Hämeenlinnan 4H-yhdistyksen järjestämä nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeenlinnan 4H-yhdistys, joka on yksi HYRI- hankkeen toimijoista. HYRI- hanke kohdistuu kolmannen sektorin palvelujentuottajien ja hyvinvointipalveluja tuottavien pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyön, palvelujentuottamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen.
Opinnäytetyön taustateoriana oli nuorten syrjäytyminen ja työpajatoiminta. Teoriataustassa käsiteltiin syrjäytymistä yhteiskunnallisena ilmiönä ja nuorten elämään vaikuttavana tekijänä. Lisäksi teoriatausta käsitteli syrjäytymisen ehkäisyä, nuorten työpajatoiminnan yleispiirteitä, historiaa sekä nykytilannetta.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut kohdentuivat neljään nuorten kanssa toimivaan tahoon. Opinnäytetyö pohjautui myös keskusteluihin 4H-yhdistyksen työntekijöiden kanssa sekä aihetta koskevaan kirjallisuuteen.

Opinnäytetyön päätulos oli, että työpajoilla tulisi olla moniammatillista osaamista sekä huomio tulisi kiinnittää asiakasryhmien muuttuessa enenevissä määrin yksilövalmennukseen. Tulos oli samansuuntainen nykyiseen valtakunnalliseen työpajatoimintaan verrattuna. Työpajojen toiminnan kehittämisen kannalta laadukkaan ja kattavan palautejärjestelmän kehittäminen olisi välttämätöntä.


 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013