CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Heidi Eronen. Kuvan käyttö muistiyhdistyksen vertaistukiryhmän toimintamuotona. Opinnäytetyö
Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n kanssa. Opinnäytetyöhön liittyi neljä ohjauskertaa vertaistukiryhmä Virkun parissa, jossa käy muistisairauteen sairastuneita henkilöitä ja omaishoitajia. Jokaisella kokoontumiskerralla oli oma teema, jota käsiteltiin kuvan teon välityksellä. Tavoitteena oli selvittää, soveltuuko kuvan tekeminen kulttuurisen virkistystoiminnan menetelmänä muistiyhdistyksen vertaistukiryhmän toimintamuodoksi.

Omaishoitajat tekevät arvokasta hoitotyötä kotonaan pitäessään huolta muistisairauteen sairastuneesta läheisestä. Heidän yhteiskunnalta saamansa apu on pientä. Vertaistukiryhmien avulla pyritään tukemaan omaishoitajia ja ylläpidetään muistisairauteen sairastuneen henkilön toimintakykyä.

Tutkimus toteutettiin toiminnallisen opinnäytetyön mukaan, ja tutkimusmenetelmä oli laadullinen. Tutkimustietoa kerättiin teemahaastattelun avulla. Ohjauskertojen jälkeen haastateltiin neljää vertaistukiryhmä Virkun toimintaan osallistunutta henkilöä. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna teemahaastattelurunkoa.

Tutkimustuloksista selvisi, että kuvan tekeminen soveltui vertaistukiryhmän toimintaan. Menetelmän avulla jokainen sai pohtia ja jakaa omia ajatuksiaan muille vertaistukiryhmän jäsenille. Ryhmään osallistuneet henkilöt saivat purkaa näin itseään ja kokivat saavansa toisiltaan vertaistukea.   

Johtopäätöksenä voisi todeta, että kulttuurisen virkistystoiminnan menetelmänä kuvan tekeminen tukee vertaistukiryhmän toimintaa. Vertaistukiryhmien kokoontumisia ei pidä kuitenkaan suunnitella niin, että käytetään vain yhtä menetelmää. Toiminnan on hyvä olla monipuolista. Vertaistukiryhmissä on hyvä saada tietoa, päästä jakamaan omia kokemuksia ja kokea saavansa voimavaroja omaan arkeen.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013