CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Marja Karjalainen. Kunnon loma. Opinnäytetyö

Marja Karjalainen, opinnäytetyö

Kyseisen asiakasryhmän leiritoiminnan järjestämisessä on haasteita, koska heillä on paljon erityistarpeita, vahvuuksia ja heikkouksia. Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli, miten ja millaista asiakastietoa kehitysvammaisilta saadaan.

Tutkimuksellinen lähestymistapa on laadullinen ja aineiston keruu on suoritettu yksilöhaastatteluina, käyttäen lomaketta, mutta noudattaen teemahaastattelulle ominaista keskustelunomaisuutta. Haastattelut tehtiin kesä- ja elokuun 2008 aikana. Haasteltavia oli 34 kehitysvammaista aikuista viideltä leiriltä. Saadulle aineistolle tehtiin sisällön analyysi.

Tuloksissa tuli esille mitä sisältöjä ja merkityksiä asiakkaat antavat asiakaslähtöiselle leiritoiminnalle. Ruokailu nousi yhdeksi tärkeäksi tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden mittariksi. Vastaajille on tärkeää olla lomalla maaseudun ympäristössä yhdessä kavereiden kanssa. Leiriläiset toivoivat rauhallisuuden ja toimintakyvyn huomioimista. Toimintakykyiset osallistujat kaipasivat enemmän vapautta ja ei-toimintakykyiset enemmän ohjaajia. Kehittämisen toiveissa nousi esille kävelylenkkien, ympäristö- ja luontoretkien lisääminen.

Aula-lomaleirien on tavoitteena on normaalin elämän tukeminen, valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen, vapaehtoisuus ohjatun toiminnan osallistumiseen ja yksilön huomioiminen erilaisissa asioissa. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta lisäävät toiminnat. Tämä tutkimus osoitti, että asiakaspalautekyselyllä saadaan tietoa toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Yhtenä keskeisenä tuloksena oli, että asiakaslähtöisen palautetiedon avulla voidaan ennalta ehkäistä ja ennakoida haastavia asiakastilanteita

 

 

 

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013