CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Jaana Rusanen. Värien hyödyntäminen vanhusten luovan viriketoiminnan edistämisessä. Opinnäytetyö

Jaana Rusanen, opinnäytetyö 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin värien, luovuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyksiä sekä pyrittiin löytämään keinoja värien käyttöön vanhusten luovan viriketoiminnan ohjauksessa. Ensisijaisena tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, sen lisäksi vanhusryhmää havainnoitiin. Havainnoinnista saatiin taustatietoa opinnäytetyöhön, mutta analysointi perustuu pääosin teemahaastatteluista saatuun aineistoon sekä lähdekirjallisuuteen.Tutkimustuloksista ilmeni, että väreillä ja luovalla toiminnalla on positiivinen vaikutus vanhusten hyvinvointiin. Värien voidaan sanoa toimivan ohjaajan työkaluina luovuuden edistämisessä, kunhan ohjaaja käyttää niitä asiakaslähtöisesti ja luo avoimen ilmapiirin. Ohjaajan tulee myös huomioida oman toiminnan vaikutukset sekä toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuus, jotta luovuus mahdollistuisi. Näistä asioista laadittiin viisi asiakokonaisuutta, jotka täytyy huomioida luovassa toiminnassa ja värien käytössä. Tärkeintä värien käytössä ohjaajan näkökulmasta on kuitenkin se, että tarjotaan asiakkaalle mahdollisuuksia ja kunnioitetaan yksilöiden omia värivalintoja. Haastatteluista ilmeni myös uusia ohjausmenetelmiä, joissa väriä käyttäen voidaan harjoittaa luovaa toimintaa. Nämä ideat ovat myös koottu yhdeksi kappaleeksi opinnäytetyöhön.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013