CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Hanna Lehrbäck -’’Kuin olisi vanhana leikkinyt’’ - Ikääntyvien kokemuksia. Opinnäytetyö

Hanna Lehrbäck, opinäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ikääntyneet ovat kokeneet muistorasiatyöskentelyn. Opinnäytetyön tuottaman tiedon avulla muistorasiatyöskentelyä voidaan kehittää ja ottaa laajempaan käyttöön. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 1) Mikä merkitys muistorasiatyöskentelyllä on ikääntyneille? 2) Mikä muistorasia-työskentelyssä on hyvää? 3) Miksi muistorasiatyöskentely sopii ikääntyneille?

Opinnäytetyö toteutettiin Muistorasiaprojektin myötä Hämeenlinnassa Voutilan Palvelukeskuksessa 13.12.2007–29.2.2008. Yhteistyötahona projektissa on toiminut Voutilan Palvelukeskus ja Hämeenlinnan Sosiaalikehitys Oy. Muistorasiaprojektiin osallistui kymmenen vanhusta, viisi miestä ja viisi naista. Projektin loputtua neljää osallistujaa haastateltiin tarkoituksena saada selville heidän kokemuksiaan Muistorasiaprojektin herättämistä tuntemuksista sekä muistelusta. Opinnäytetyön tutkimusote oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua.

Saatujen tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että muistorasiatyöskentelyn merkitys ikääntyneille on suuri. Muistorasiatyöskentely on toimiva muistelutyön muoto vanhustyössä ja monimuotoisuutensa vuoksi se soveltuu käytettäväksi myös muiden kohderyhmien kanssa. Muistorasiatyöskentely on tuonut osallistujien elämään mielenvirkeyttä ja iloa sekä edistänyt toimintakykyä. Osallistujat ovat toivoneet toiminnalle jatkoa ja esittäneet kehitysideoita.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013